Empty cart

No products in the cart.

a) Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van HIRAETH DIGITAL wordt gesloten.

b) Media en websites: een samenhangend geheel van digitalemedia zoals tv-radio reclames en advertenties, advertenties voor week-dagbladen

evenals internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts, databases en andere media.

c) Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd of per opdracht via inschrijfformulier vanaf de website,

van levering van één of meer producten of diensten van HIRAETH DIGITAL.

a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door HIRAETH DIGITAL gesloten overeenkomsten en

verrichtte diensten en alle overige door HIRAETH DIGITAL verrichtte handelingen.

b) Door ondertekening van een overeenkomst met HIRAETH DIGITAL verklaart de opdrachtgever dat hij/zij kennis heeft genomen van deze algemene

voorwaarden van HIRAETH DIGITAL en dat hij/zij met deze voorwaarden akkoord gaat.

c) Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer dieexpliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever

en HIRAETH DIGITAL opgenomen wordt.

a) Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege HIRAETH DIGITAL gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door

HIRAETH DIGITAL schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.

b) Offertes en prijsopgave door HIRAETH DIGITAL blijven 14 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door HIRAETH DIGITAL.

c)Facturering geschiedt op basis van een offerte en dient 7 werkdagenvan tevoren op rekening te staan t.n.v HIRAETH DIGITAL.

d) Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en HIRAETH DIGITAL zijn pas geldig vanaf het moment dat

deze wijzigingen middels een aanvullend of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

e) De opdrachtgever erkent onderling e-mail of faxverkeer als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

f) Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.

a) Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat HIRAETH DIGITAL het door opdrachtgever ondertekende offerte/contract formulier, ontvangen heeft.

b) Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

c) Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk geschieden.

a) HIRAETH DIGITAL zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen uitvoeren.

b) Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft HIRAETH DIGITAL het recht bepaalde werkzaamheden te laten

verrichten door derden.

c) De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan HIRAETH DIGITAL aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de

opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan

HIRAETH DIGITAL zijn verstrekt, heeft HIRAETH DIGITAL het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging

voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

d) HIRAETH DIGITAL is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat HIRAETH DIGITAL is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte

onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor HIRAETH DIGITAL kenbaar behoorde te zijn.

e) Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan HIRAETH DIGITAL de uitvoering van die onderdelen die tot een

volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

f) Indien door HIRAETH DIGITAL of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de

locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers

in redelijkheid gewenste faciliteiten.

g) Opdrachtgever vrijwaart HIRAETH DIGITAL voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade

lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

a) Het vervaardigen van allerlei soorten mediadoor HIRAETH DIGITAL voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent

derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken waarop de desbetreffende

media opgeleverd wordt of van start zal gaan, bv bij TV-radio comercials en media campagnes.

b) Een onderhoudsovereenkomst, mits deze is gesloten door middel van een separate overeenkomst, met betrekking tot een bestaande of nieuwe

website tussen HIRAETH DIGITAL en de opdrachtgever kent een minimale looptijd van 6 maanden en wordt iedere 6 maanden stilzwijgend verlengd met

6 maanden. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk gewenst moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming

vaneen opzegtermijn van 2 maanden.

c) HIRAETH DIGITAL heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen

indien de opdrachtgever zich niet, behoorlijk of volledig houdt aan demet HIRAETH DIGITAL overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende

leveringsvoorwaarden.

d) HIRAETH DIGITAL heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen

indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn

vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

e) HIRAETH DIGITAL heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijketussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen

indien blijkt dat opdrachtgever intolerante, haat zaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische teksten, afbeeldingen, banners of hyperlinks

naar websitesen/of andere mediamet intolerante, haat zaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische inhoud, op media en/of website plaatst

of wil plaatsen.

a) HIRAETH DIGITAL gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van

de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee.

b) Bij het aangaan van een overeenkomst voor media en/ofeen nieuwe website maakt HIRAETH DIGITAL eerst een basisontwerp of laat deze door derden

maken en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, opmerkingen

of aanmerkingen zo spoedig mogelijk door aan HIRAETH DIGITAL. Wanneer de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op het

basisontwerp, gaat HIRAETH DIGITAL ervan uit dat de opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van de

opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties gaat HIRAETH DIGITAL over tot het voltooien van de

afspraken die omschreven staan in de getekende overeenkomst(en).

c) Mocht HIRAETH DIGITAL onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan HIRAETH DIGITAL

alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij HIRAETH DIGITAL een termijn van minimaal 10 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te

komen.

d) Door HIRAETH DIGITAL vervaardigde websitesworden op een nader te specificeren wijze (via CMS of FTP) aan de opdrachtgever opgeleverd.

e) Opdrachtgevers hebben na oplevering van de website recht op een vrijblijvend onderhoudscontract tegen betaling.

a) HIRAETH DIGITAL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer HIRAETH DIGITAL als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan

voldoen.

b) In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal HIRAETH DIGITAL alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment

dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer onderling overleg tussen de opdrachtgever en HIRAETH DIGITAL geconcludeerd wordt dat dit niet meer

mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door HIRAETH DIGITAL tot aan

het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

c) HIRAETH DIGITAL is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een media buro, reclame bureau, hostingproviders, domeinnaam

registrantenof anderen waarop HIRAETH DIGITAL geen invloed kan uitoefenen.

a) Alle genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn in euro en exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

b) HIRAETH DIGITAL heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 1 maand voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend

gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

a) Na ondertekening van de offerte krijgt de offerte de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst voor het afnemen van omschreven

media die is gesloten tussen de opdrachtgever en HIRAETH DIGITAL en is de opdrachtgever betaling verplicht.

b) De opdrachtgever dient 100%van het totaalbedrag van de offerte als betalingte voldoen. Dezebetaling dient op rekening te staanvan HIRAETH DIGITAL

7 werkdagen vóórhet starten van de gehele campagne of gedeelte hiervan.

Deze dient gestort te worden op HIRAETH DIGITAL – IBAN: NL40 INGB 0007 2605 26, ING BANK onder vermelding van factuur nummer en offertenummer.

HIRAETH DIGITAL houdt zich het recht voor om pas met haar werkzaamheden te beginnen nadat de betaling is ontvangen.

c) 14 dagen na facturatie wordt de alle mediaals volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan dezemedia productenniet meer kosteloos

uitgevoerd. Zie onderhoudscontracten.

d) In genoemde gevallen behoudt HIRAETH DIGITAL zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat

de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.

e) Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum uiterlijk 7 werkdagenvoor het starten van

mediacampagnes, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen) overschrijdt, is hij/zij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling ingebreke.

f) Indien de betalingstermijn is overschreden, wordt door HIRAETH DIGITAL een aanmaning tot betaling verstuurdals gevold van annuleren of anderszins

niet tot stand laten komen zoals omschreven in offerte media afname. Kosten van dezeaanmaning bedragen 5% van de geoffreerde hoofdsomen wordt

in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

g)Indien de betalingstermijn met 28 dagen is overschreden, wordt door HIRAETH DIGITAL een tweede aanmaning tot betaling verstuurd en zal worden

verhoogd met rente en kosten.

h) Wanneer de opdrachtgever binnen 28 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente

plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van

Advocaten geadviseerde (gestaffeld) incassotarief.

i) Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij/zij terstond, doch uiterlijk binnen 7 dagen na facturering

HIRAETH DIGITAL hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die

binnen 7 dagen na verzending voldaan moet worden.

j) Indien HIRAETH DIGITAL abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal HIRAETH DIGITAL het teveel ontvangen bedrag

direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.

a) Deze voorwaarden gelden voor een halfjarig onderhoudscontract voor een bestaande en op te maken media/website.

b) Met onderhoud van de media/website wordt bedoeld het toevoegen, verwijderen en wijzigen van functies wat door HIRAETH DIGITAL vervaardigd

is en niet door derden. (Zie Onderhoudsabonnement)

c) De opdrachtgever is verplicht een maandelijks bedrag van €75,-over te maken aan HIRAETH DIGITAL waarmee de opdrachtgever recht heeft op

2 uur onderhoud per maand.

d) Overgebleven uren gaan mee naar de volgende maand. Overgebleven uren gaan niet mee naar het volgende half jaar. Geen restitutie van de

overgebleven uren. Elk aanvullend uur wordt berekend volgens het uurtarief van €50,-.

e) Bij een onderhoudsovereenkomst voor een website wordt door HIRAETH DIGITAL aan de opdrachtgever een factuur gestuurd zodra er meer dan 1 uur

werktijd aan onderhoud kan worden gedeclareerd of wanneer er na het plaatshebben van het eerste onderhoud een half jaar is verstreken.

De opdrachtgever dient binnen 7 dagen na het verzenden van de factuur door HIRAETH DIGITAL het verschuldigde bedrag te voldoen.

f) Onderhoud van contacten met het hostingbedrijf indien toepasselijk.

g) De opzegtermijn voor een onderhoudscontract is één maand voor het einde van de contractdatum.

a) Al het door HIRAETH DIGITAL vervaardigde materiaal mag nooit zonder de uitdrukkelijke toestemming van HIRAETH DIGITAL niet worden bewerkt of

verwerkt in andere media en/of websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is. Onderhoud door derden van door HIRAETH DIGITAL gemaakte

media en/of websites is slechts toegestaan wanneer de door HIRAETH DIGITAL vervaardigde onderdelen worden gebruikt in de media en/of website van

het bedrijf dat bij HIRAETH DIGITAL een contract is aangegaan.

b) Het eigendom van door HIRAETH DIGITAL verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen blijft volledig bij HIRAETH DIGITAL, tenzij uitdrukkelijk

schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval zal HIRAETH DIGITAL hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het

genoemde eigendom is HIRAETH DIGITAL gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

c) HIRAETH DIGITAL behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken,

voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

a) Voor zover HIRAETH DIGITAL bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop HIRAETH DIGITAL

weinig of geen invloed kan uitoefenen kan HIRAETH DIGITAL op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook

voortkomend uit deze relaties met HIRAETH DIGITAL het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met

HIRAETH DIGITAL.

b) In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is HIRAETH DIGITAL slechts aansprakelijk voor vervangende

schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van HIRAETH DIGITAL voor enige

andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade

of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

c) De opdrachtgever vrijwaart HIRAETH DIGITAL voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op

enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten

van HIRAETH DIGITAL.

d) Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie,

moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. HIRAETH DIGITAL kan niet

aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie

HIRAETH DIGITAL is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

e) HIRAETH DIGITAL is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de media

en/of website van de opdrachtgever is aangebracht.

f) De inhoud van de gegevensverspreiding en –publicatie blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. HIRAETH DIGITAL

wordt niet geacht deze te beperken of erop toe te zien, noch kan HIRAETH DIGITAL aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de eigen publicatie.

Alle nodige auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes zijn ten laste van de opdrachtgever.

g) De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die HIRAETH DIGITAL mocht lijden ten gevolge van een aan de opdrachtgevertoerekenbare

tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

h) Wijzigingen in de gegevens van de opdrachtgever dient deze direct schriftelijk mede te delen aan HIRAETH DIGITAL. Als de opdrachtgever dit niet doet,

is deze aansprakelijk voor eventuele gevolgschade die HIRAETH DIGITAL daardoor lijdt.

a) HIRAETH DIGITAL noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

a) de opdrachtgever heeft gedurende 7 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde product te melden aan

HIRAETH DIGITAL, waarna HIRAETH DIGITAL deze gebreken zal trachten te verhelpen.

b) Wanneer aan HIRAETH DIGITAL binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclamatie. Door de

opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.

c) Reclamatie schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

a) HIRAETH DIGITAL heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de

opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens HIRAETH DIGITAL niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene

voorwaarden. HIRAETH DIGITAL zal de opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van HIRAETH DIGITAL kan worden

verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

b) Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien de opdrachtgever binnen een door HIRAETH DIGITAL gestelde termijn zijn verplichtingen is

nagekomen en eenter zake vastgesteld bedrag voor her indienststelling heeft voldaan.

a) HIRAETH DIGITAL behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

b) Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke

bekendmaking van de wijziging.

a) Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze

algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen HIRAETH DIGITAL en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter

vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel

vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

b) Alleen een Nederlandse rechtbank, naar onze keuze, is bevoegd.

Bijgewerkt op: 31-januari-2022

Top